MA Course in English Language, British and American CulturesMA Course in English Language, British and American Cultures - Faculty Members

Professors

Hiroshi Shimada English Linguistics
Shinya Matsuzaki British Literature
Toru Kobayashi British Culture
Yoshimi Fujimura American Culture

Assosiate Professors

Keiko Shimizu English Linguistics
Kyoko Shimada British Literature
Kosuke Kinoshita American Culture
上